बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महासंस्कृती महोत्सव २०२३-२४.

महासंस्कृती महोत्सव २०२३-२४.

17/01/2024 25/01/2024 पहा (203 KB)
पाण्याचे टँकर ई-निविदा 2022-2023
पाण्याचे टँकर ई-निविदा 2022-2023
17/03/2022 23/04/2022 पहा (179 KB)
बायोमेट्रिक उपकरण खरेदी दरपत्रक सादर करणेकामी जाहीर सूचना

बायोमेट्रिक उपकरण खरेदी दरपत्रक सादर करणेकामी जाहीर सूचना

15/12/2020 24/12/2020 पहा (223 KB)
गौण खनिजाच्या खनिपट्टयासाठी ई लिलाव/ ई निविदा

गौण खनिजाच्या खनिपट्टयासाठी ई लिलाव/ ई निविदा

15/05/2020 31/05/2020 पहा (8 MB)
स्टिकर छपाई साठी ई निविदा सूचना

स्टिकर छपाई साठी ई निविदा सूचना – जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर

15/11/2019 20/11/2019 पहा (2 MB)
अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक साठी निविदा

अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक साठी निविदा

08/07/2019 29/07/2019 पहा (5 MB)
दुसरी मुदतवाढ – खाद्य तेल पुरवठा ई-निविदा

दुसरी मुदतवाढ – खाद्य तेल पुरवठा ई-निविदा

29/06/2019 24/07/2019 पहा (630 KB)
मुदतवाढ – खाद्य तेल पुरवठा ई-निविदा

मुदतवाढ – खाद्य तेल पुरवठा ई-निविदा

11/07/2019 17/07/2019 पहा (353 KB)
पालघर जिल्हयातील जव्हार व मोखाडा तालुक्यातील आदीवासी समाजाचे योग्य पोषण होण्याच्या दृष्टीने लक्ष निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर खाद्य तेल खरेदी करुन पुरवठा करणे.

पालघर जिल्हयातील जव्हार व मोखाडा तालुक्यातील आदीवासी समाजाचे योग्य पोषण होण्याच्या दृष्टीने लक्ष निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर खाद्य तेल खरेदी करुन पुरवठा करणे.

29/06/2019 10/07/2019 पहा (5 MB)
आर्थिक वर्ष २०१८-१९ करीता ऐआरऐमऐस लेखांकनासाठी व संवैधानिक लेख परीक्षणासाठी संधि लेखपालांची नेमणुक करनेबाबत

आर्थिक वर्ष २०१८-१९ करीता ऐआरऐमऐस लेखांकनासाठी व संवैधानिक लेख परीक्षणासाठी संधि लेखपालांची नेमणुक करनेबाबत

27/05/2019 06/06/2019 पहा (5 MB)