बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जाहिर नोटीस – व्हिडीओ कॉन्फरन्स रुम अद्यावतीकरण तसेच युपीएस बसविणेकामी विद्युत उपकरणे बसविणेकरीता खरेदी दरपत्रक सादर करणेबाबत.

जाहिर नोटीस – व्हिडीओ कॉन्फरन्स रुम अद्यावतीकरण तसेच युपीएस बसविणेकामी विद्युत उपकरणे बसविणेकरीता खरेदी दरपत्रक सादर करणेबाबत. शेवटची तारिख ०५.०३.२०१९

27/02/2019 05/03/2019 पहा (293 KB)