बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भूसंपादन कायदा 2013 च्या 11(1) कलमांतर्गत अंतिम अधिसूचना

भूसंपादन कायदा 2013 च्या 11(1) कलमांतर्गत अंतिम अधिसूचना

09/09/2021 30/09/2021 पहा (3 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 च्या कलम 19 अंतर्गत अंतिम अधिसूचना

भूसंपादन कायदा 2013 च्या कलम 19 अंतर्गत अंतिम अधिसूचना

09/09/2021 30/09/2021 पहा (2 MB)
अंतिम चालक ज्येष्ठता यादी 1.1.2021

अंतिम चालक ज्येष्ठता यादी 1.1.2021

01/08/2021 22/08/2021 पहा (650 KB)
मोहरम नोटीस 2021

मोहरम नोटीस 2021

11/08/2021 21/08/2021 पहा (2 MB)
मनाई आदेश-पालघर जिल्हयातील पर्यटन स्थळाबाबत

मनाई आदेश-पालघर जिल्हयातील पर्यटन स्थळाबाबत

11/06/2021 08/08/2021 पहा (121 KB)
मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाकरिता संपादित करावयाच्या पालघर जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यातील जमिनीची, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलाम २१(१) अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस

मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाकरिता संपादित करावयाच्या पालघर जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यातील जमिनीची, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलाम २१(१) अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस

08/07/2021 31/07/2021 पहा (356 KB)
CRPC-144 तारापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये टँकर्स मनाई आदेश

CRPC-144 तारापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये टँकर्स मनाई आदेश

01/06/2021 29/07/2021 पहा (150 KB)
पालघर जिल्ह्यातील उर्वरित ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणेबाबत

पालघर जिल्ह्यातील उर्वरित ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणेबाबत

https://forms.gle/1DmFi99NCdhphst46

07/07/2021 21/07/2021 पहा (106 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तरीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तरीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

10/06/2021 10/07/2021 पहा (1 MB)
आळा कृत्रिम रेशन केंद्र, पालघर या कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी टाटा-407 या वाहनांची आवश्यकता असल्याने वाहतूकदार कंत्राटी पद्धतीने नेमणेबाबत

मुख्यालयातील सर्व 89 पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमधे पालघर जिल्हा मुख्यालयातून द्रव नायट्रोजन वाहतुकीसाठी टाटा-407 वाहन आवश्यक आहे. सरासरीसह मार्ग 35-40 दिवसांच्या कालावधीत एकदा पूर्ण होईल. 1100 कि.मी.कंत्राटदाराने त्यानुसार रेट के.एम. च्या स्वरुपात त्यांचे अर्ज व कौटेशन सादर करावे.

04/06/2021 30/06/2021 पहा (297 KB)