सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तरीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तरीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

28/08/2019 15/09/2019 पहा (355 KB)
दि २२/०८/२००५ नंतरची गट क व गट ड संवर्गाची अनुकंपा उमेदवाराची महसूल विभागाची प्रारूप प्रतीक्षासूची

दि २२/०८/२००५ नंतरची गट क व गट ड संवर्गाची अनुकंपा उमेदवाराची महसूल विभागाची प्रारूप प्रतीक्षासूची 

30/08/2019 14/09/2019 पहा (3 MB)
वाहन चालक संवर्गातील कर्मचारी ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतरिम जेष्ठता यादी

वाहन चालक संवर्गातील कर्मचारी ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतरिम जेष्ठता यादी

19/08/2019 08/09/2019 पहा (212 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तरीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तरीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

20/08/2019 31/08/2019 पहा (332 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तारीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तारीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

25/07/2019 25/08/2019 पहा (223 KB)
पालघर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याकरिता अर्ज मागविण्यासाठी जाहिरात

पालघर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याकरिता अर्ज मागविण्यासाठी जाहिरात

29/06/2019 29/07/2019 पहा (253 KB)
जाहिर नोटीस – आपले सरकार सेवा केंद्रे अधिसूचित करणेकामी विहीत नमुन्यामध्ये अर्ज सादर करणेबाबत

जाहिर नोटीस – पालघर जिल्हयातील उर्वरीत आपले सरकार सेवा केंद्रे अधिसूचित करणेकामी विहीत नमुन्यामध्ये अर्ज सादर करणेबाबत (मुदत वाढ)

15/06/2019 05/07/2019 पहा (216 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तारीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तारीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

21/06/2019 05/07/2019 पहा (271 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तारीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तारीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

15/06/2019 30/06/2019 पहा (388 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तारीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तारीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

04/06/2019 20/06/2019 पहा (340 KB)