बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
एमआयडीसी परिसरात पाण्याच्या टँकरवर बंदी घालण्यासाठी सीआरपीसी 144.

प्रकाशित : 18/08/2023

एमआयडीसी परिसरात पाण्याच्या टँकरवर बंदी घालण्यासाठी सीआरपीसी 144.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर प्रकल्पांतर्गत रेल्वे उड्डाणपूल प्रकल्पासाठी पालघर तालुक्यातील भूसंपादनाकामी भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम २१ (१) अधिसूचना.

प्रकाशित : 02/08/2023

वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर प्रकल्पांतर्गत रेल्वे उड्डाणपूल प्रकल्पासाठी पालघर तालुक्यातील भूसंपादनाकामी भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम २१ (१) अधिसूचना.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
लेंडी लघु पाटबंधारे योजव्हार, जि. पालघर येथील भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम ११(१) ची अधिसूचना.

प्रकाशित : 01/08/2023

लेंडी लघु पाटबंधारे योजव्हार, जि. पालघर येथील भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थे अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील आय सी टी सी केद्रातील रिक्त पदांची भरती.

प्रकाशित : 17/07/2023

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थे अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील आय सी टी सी केद्रातील रिक्त पदांची भरती.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
वेस्टर्न डेलीकेटेड फ्रेट कॉरीडोअर रेल्वे प्रकल्पाअंतर्गत रेल्वे उड्डाणपुलाच्या प्रकल्पासाठी भूमीसंपादन, पुनर्वसन वै पुनर्स्थापना, करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ अन्वये.

प्रकाशित : 06/07/2023

वेस्टर्न डेलीकेटेड फ्रेट कॉरीडोअर रेल्वे प्रकल्पाअंतर्गत रेल्वे उड्डाणपुलाच्या प्रकल्पासाठी भूमीसंपादन, पुनर्वसन वै पुनर्स्थापना, करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भूमीसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (१) अन्वये घोषणा राजपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.

प्रकाशित : 06/07/2023

भूमीसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (१) अन्वये घोषणा राजपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.

तपशील पहा