बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
गौणखनिज- गुजरात राज्यातून वैध रॉयलटीसह पालघर जिल्ह्यातून वाळू/रेतीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी E -TP, Zero रॉयल्टी पास घेणे आवश्यक आहे. E -TP, Zero रॉयल्टी पास घेण्या बाबत.

प्रकाशित : 06/04/2023

गौणखनिज- गुजरात राज्यातून वैध रॉयलटीसह पालघर जिल्ह्यातून वाळू/रेतीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी E -TP, Zero रॉयल्टी पास घेणे आवश्यक आहे.E -TP,…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
महाराष्ट्र जमीन महसुल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीत्तर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम १९७५ चे नियम ३ अन्वये जाहीर नोटीस.

प्रकाशित : 28/03/2023

महाराष्ट्र जमीन महसुल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीत्तर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम १९७५ चे नियम ३ अन्वये जाहीर नोटीस.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (एन सी आर एम पी ) अंतर्गत भुमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणी

प्रकाशित : 13/04/2018

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (एन सी आर एम पी ) अंतर्गत भुमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणीकरिता सार्वजनिक सल्ला सभा…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
महाराष्ट्र जमीन महसुल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीत्तर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम १९७५ चे नियम ३ अन्वये जाहीर नोटीस.

प्रकाशित : 28/03/2023

महाराष्ट्र जमीन महसुल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीत्तर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम १९७५ चे नियम ३ अन्वये जाहीर नोटीस.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
मौजे- कुकडे ता.जि.पालघर येथे 400 KV GIS उपकेंद्र उभारणीसाठी खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने संपादन करणेसाठी नमूना -3 ची नोटीस प्रसिध्दी बाबत.

प्रकाशित : 10/03/2023

मौजे- कुकडे ता.जि.पालघर येथे 400 KV GIS उपकेंद्र उभारणीसाठी खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने संपादन करणेसाठी नमूना…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजी कार्यरत असलेल्या महसूल सहायक संवर्गातील कर्मचान्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

प्रकाशित : 01/03/2023

दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजी कार्यरत असलेल्या महसूल सहायक संवर्गातील कर्मचान्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

तपशील पहा