बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महाराष्ट्र जमीन महसुल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीत्तर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम १९७५ चे नियम ३ अन्वये जाहीर नोटीस.

महाराष्ट्र जमीन महसुल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीत्तर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम १९७५ चे नियम ३ अन्वये जाहीर नोटीस.

21/02/2023 20/03/2023 पहा (186 KB)
रेल्वे उड्डाणपुल प्रकल्प भूमी संपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत…

रेल्वे उड्डाणपुल प्रकल्प भूमी संपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत…

16/02/2023 16/03/2023 पहा (3 MB)
मौजे मोरे आणि विरार या गावांसाठी भूसंपादन कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अंतर्गत प्राथमिक अधिसूचना.

मौजे मोरे आणि विरार या गावांसाठी भूसंपादन कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अंतर्गत प्राथमिक अधिसूचना.

07/02/2023 07/03/2023 पहा (2 MB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल (आदिवासी ते बिगर आदिवासींकडून भोगवटा हस्तांतरण) नियम 1975 3 नमुना ‘अ’ ची सूचना.

महाराष्ट्र जमीन महसूल (आदिवासी ते बिगर आदिवासींकडून भोगवटा हस्तांतरण) नियम 1975 3 नमुना ‘अ’ ची सूचना.

24/01/2023 24/02/2023 पहा (1 MB)
महाराष्ट्र जमीन महसुल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीत्तर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम १९७५ चे नियम ३ अन्वये जाहीर नोटीस.

महाराष्ट्र जमीन महसुल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीत्तर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम १९७५ चे नियम ३ अन्वये जाहीर नोटीस.

23/12/2022 23/01/2023 पहा (5 MB)
पालघर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याकरीता अर्ज मागविण्यासाठी जाहीरात.

पालघर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याकरीता अर्ज मागविण्यासाठी जाहीरात.

22/12/2022 20/01/2023 पहा (729 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ३६(a) अन्वये आदिवासी जमीन बिगर आदिवासीला विक्री करण्यास परवानगी बाबत (सातिवली)

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ३६(a) अन्वये आदिवासी जमीन बिगर आदिवासीला विक्री करण्यास परवानगी बाबत (सातिवली)

13/12/2022 13/01/2023 पहा (2 MB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ३६(a) अन्वये आदिवासी जमीन बिगर आदिवासीला विक्री करण्यास परवानगी बाबत (वेवूर)

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ३६(a) अन्वये आदिवासी जमीन बिगर आदिवासीला विक्री करण्यास परवानगी बाबत (वेवूर)

13/12/2022 13/01/2023 पहा (2 MB)
वाहने लिलाव सुचना

वाहने लिलाव सुचना

06/05/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
महसूल सहाय्यक संवर्गातील दिनांक १.१.२०२२ रोजीची अंतरिम (प्रारूप) जेष्ठता यादी

महसूल सहाय्यक संवर्गातील दिनांक १.१.२०२२ रोजीची अंतरिम (प्रारूप) जेष्ठता यादी

19/01/2022 31/12/2022 पहा (3 MB)