बंद

ज्ञापन

ज्ञापन
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
ज्ञापन-अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबतची महसूल विभागाची गट-क व गट-ड संवर्गाची अंतिम प्रतिक्षासूची

ज्ञापन-अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबतची महसूल विभागाची गट-क व गट-ड संवर्गाची अंतिम प्रतिक्षासूची

01/01/2020 31/01/2020 पहा (4 MB)
ज्ञापन-अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबतची जिल्ह्याची गट-क व गट-ड संवर्गाची अंतिम सामाईक प्रतिक्षासूची

ज्ञापन-अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबतची जिल्ह्याची गट-क व गट-ड संवर्गाची अंतिम सामाईक प्रतिक्षासूची

01/01/2020 30/01/2020 पहा (9 MB)
मंडळ अधिकारी सवर्गाची दि. ०१/०८/२०१८ अखेर जेष्ठता दर्शवणारी अंतिम जेष्ठता यादी 03/08/2018 18/08/2018