बंद

कल्याणकारी योजना

कल्याणकारी योजना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भूमीसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (१) अन्वये घोषणा राजपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.

भूमीसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (१) अन्वये घोषणा राजपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.

06/07/2023 31/07/2023 पहा (199 KB)