बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
नगरपरिषद / नगरपंचायत पात्र अधिकारी /कर्मचारी यांच्या वारसांची अंतिम अनुकंपा प्रतीक्षा सूची गट- क

नगरपालिका शाखा ,पालघर

10/08/2022 10/09/2022 पहा (445 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तरीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

मौजे तेंभोडे , तालुका जिल्हा पालघर

20/07/2022 20/08/2022 पहा (1 MB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तरीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

मौजे शिरसाड, तालुका वसई

20/07/2022 20/08/2022 पहा (1 MB)
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कलयाण योजने अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील बाधित क्षेत्र व अप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्राची यादी

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कलयाण योजने अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील बाधित क्षेत्र व अप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्राची यादी

19/07/2022 18/06/2023 पहा (3 MB)
विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय कुटुंबलाभ अर्थसहाय्य योजना इ. योजनांमध्ये जव्हार तालुक्यात प्रकरणे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी

विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय कुटुंबलाभ अर्थसहाय्य योजना इ. योजनांमध्ये जव्हार तालुक्यात प्रकरणे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी

01/06/2022 31/12/2022 पहा (3 MB)
विशेष मोहीम अंतर्गत इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ यादी (मोखाडा )

विशेष मोहीम अंतर्गत इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ यादी (मोखाडा )

01/06/2022 31/12/2022 पहा (3 MB)
संजय गांधी योजना विशेष साहाय्य योजनेतील पात्र लाभार्थ्याची यादी (तलासरी)

संजय गांधी योजना विशेष साहाय्य योजनेतील पात्र लाभार्थ्याची यादी (तलासरी)

01/06/2022 31/12/2022 पहा (7 MB)
कोतवाल संवर्गाची एकत्रित जिल्हास्तरीय अंतरिम (प्रारूप) जेष्ठता यादी दिनांक ०१.०१.२०२१

कोतवाल संवर्गाची एकत्रित जिल्हास्तरीय अंतरिम (प्रारूप) जेष्ठता यादी दिनांक ०१.०१.२०२१

12/05/2022 31/05/2023 पहा (2 MB)
वाहने लिलाव सुचना

वाहने लिलाव सुचना

06/05/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
दि.०१.०१.२०२२ रोजी कार्यरत असलेल्या अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारूप) जेष्ठता यादी

दि.०१.०१.२०२२ रोजी कार्यरत असलेल्या अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारूप) जेष्ठता यादी

04/05/2022 01/05/2023 पहा (4 MB)
संग्रहित