बंद

पालघर जिल्ह्याच्या अधिनस्त असलेल्या वाहनचालक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१.०१.२०१२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/१२ दि.२१.१०.२०११ नुसार.

पालघर जिल्ह्याच्या अधिनस्त असलेल्या वाहनचालक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१.०१.२०१२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/१२ दि.२१.१०.२०११ नुसार.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पालघर जिल्ह्याच्या अधिनस्त असलेल्या वाहनचालक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१.०१.२०१२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/१२ दि.२१.१०.२०११ नुसार.

पालघर जिल्ह्याच्या अधिनस्त असलेल्या वाहनचालक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१.०१.२०१२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/

प्र.क्र.२८४/१२ दि.२१.१०.२०११ नुसार.

16/01/2023 31/12/2023 पहा (135 KB)