बंद

निती आयोगाच्या आकांक्षित तालुका कार्यक्रम अंतर्गत पालघर जिल्हयातील जव्हार, विक्रमगड, डहाणू व तलासरी या ४ तालुक्यांमध्ये ABP Fellow ची नियुक्ती करण्यासाठी जाहिरातीमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे शैक्षणिक अहर्ता, अनुभव, सामुहिक चर्चा व मुलाखत च्या आधारे अंतिम निवड केलेले ०४ उमेदवार तसेच प्रतिक्षा यादीतील ०२ उमेदवार खालील प्रमाणे आहेत.

निती आयोगाच्या आकांक्षित तालुका कार्यक्रम अंतर्गत पालघर जिल्हयातील जव्हार, विक्रमगड, डहाणू व तलासरी या ४ तालुक्यांमध्ये ABP Fellow ची नियुक्ती करण्यासाठी जाहिरातीमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे शैक्षणिक अहर्ता, अनुभव, सामुहिक चर्चा व मुलाखत च्या आधारे अंतिम निवड केलेले ०४ उमेदवार तसेच प्रतिक्षा यादीतील ०२ उमेदवार खालील प्रमाणे आहेत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
निती आयोगाच्या आकांक्षित तालुका कार्यक्रम अंतर्गत पालघर जिल्हयातील जव्हार, विक्रमगड, डहाणू व तलासरी या ४ तालुक्यांमध्ये ABP Fellow ची नियुक्ती करण्यासाठी जाहिरातीमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे शैक्षणिक अहर्ता, अनुभव, सामुहिक चर्चा व मुलाखत च्या आधारे अंतिम निवड केलेले ०४ उमेदवार तसेच प्रतिक्षा यादीतील ०२ उमेदवार खालील प्रमाणे आहेत.

निती आयोगाच्या आकांक्षित तालुका कार्यक्रम अंतर्गत पालघर जिल्हयातील जव्हार, विक्रमगड, डहाणू व तलासरी या ४ तालुक्यांमध्ये ABP Fellow ची नियुक्ती करण्यासाठी जाहिरातीमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे शैक्षणिक अहर्ता, अनुभव, सामुहिक चर्चा व मुलाखत च्या आधारे अंतिम निवड केलेले ०४ उमेदवार तसेच प्रतिक्षा यादीतील ०२ उमेदवार खालील प्रमाणे आहेत.

08/02/2024 29/02/2024 पहा (158 KB)