बंद

दिनांक ०१/०१/२०२४ रोजी कार्यरत असलेल्या महसूल सहाय्यक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतरिम (प्रारुप) ज्यष्टेता यादी.

दिनांक ०१/०१/२०२४ रोजी कार्यरत असलेल्या महसूल सहाय्यक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतरिम (प्रारुप) ज्यष्टेता यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दिनांक ०१/०१/२०२४ रोजी कार्यरत असलेल्या महसूल सहाय्यक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतरिम (प्रारुप) ज्यष्टेता यादी.

दिनांक ०१/०१/२०२४ रोजी कार्यरत असलेल्या महसूल सहाय्यक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतरिम (प्रारुप) ज्यष्टेता यादी.

06/02/2024 29/02/2024 पहा (191 KB)