बंद

जिल्हाधिकारी, पालघर यांचेकडून पालघर जिल्हयातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचे कार्यक्षेत्रातील शासकीय धान्य गोदामातील दिनांक 01 सप्टेंबर, 2017 ते दिनांक 31 डिसेंबर, 2022 या कालावधीतील उपयोगी, निरुपयोगी, तुकडा व प्लॅस्टिक बारदान लिलाव जाहीर प्रसिध्दी सुचना.

जिल्हाधिकारी, पालघर यांचेकडून पालघर जिल्हयातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचे कार्यक्षेत्रातील शासकीय धान्य गोदामातील दिनांक 01 सप्टेंबर, 2017 ते दिनांक 31 डिसेंबर, 2022 या कालावधीतील उपयोगी, निरुपयोगी, तुकडा व प्लॅस्टिक बारदान लिलाव जाहीर प्रसिध्दी सुचना.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी, पालघर यांचेकडून पालघर जिल्हयातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचे कार्यक्षेत्रातील शासकीय धान्य गोदामातील दिनांक 01 सप्टेंबर, 2017 ते दिनांक 31 डिसेंबर, 2022 या कालावधीतील उपयोगी, निरुपयोगी, तुकडा व प्लॅस्टिक बारदान लिलाव जाहीर प्रसिध्दी सुचना.

जिल्हाधिकारी, पालघर यांचेकडून पालघर जिल्हयातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचे कार्यक्षेत्रातील शासकीय धान्य गोदामातील दिनांक 01 सप्टेंबर, 2017 ते दिनांक 31 डिसेंबर, 2022 या कालावधीतील उपयोगी, निरुपयोगी, तुकडा व प्लॅस्टिक बारदान लिलाव जाहीर प्रसिध्दी सुचना.

04/07/2024 31/07/2024 पहा (3 MB)