बंद

विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय कुटुंबलाभ अर्थसहाय्य योजना इ. योजनांमध्ये जव्हार तालुक्यात प्रकरणे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी

विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय कुटुंबलाभ अर्थसहाय्य योजना इ. योजनांमध्ये जव्हार तालुक्यात प्रकरणे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय कुटुंबलाभ अर्थसहाय्य योजना इ. योजनांमध्ये जव्हार तालुक्यात प्रकरणे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी

विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय कुटुंबलाभ अर्थसहाय्य योजना इ. योजनांमध्ये जव्हार तालुक्यात प्रकरणे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी

01/06/2022 31/12/2022 पहा (3 MB)