बंद

महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक

जिल्हयातील कार्यालय निहाय महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक

अ.क्र. कार्यालयांचे नांव दूरध्वनी ई-मेल
मुख्य,कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद पालघर ०२५२५-२५०८०० ceozp.palghar[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
पोलीस अधिक्षक पालघर ०२५२५-२५११०० cropalghar[at]gmail[dot]com
जिल्हा अधिक्षक,कृषी विभाग पालघर ०२५२५-२१६०२५ dsopalghar[at]rediffmail[dot]com
जिल्हा अधिक्षक, भुमिअभिलेक ठाणे ०२५२५-२५६००१ dslr.thane[at]gmail[dot]com
कार्यकारी अभियंता,सा. बा. ठाणे ०२२-२५३६९२९३ thane.ee[at]mahapwd[dot]com
कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग जि.प.ठाणे ०२२-२५३३२१११ workswestzpthane[at]gmail[dot]com
कार्यकारी अभियंता, पाट बंधारे विभाग ठाणे ०२२-२५३४९७४३
कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग ठाणे ०२२-२५३२०२०६ mipethane[at]rediffmail[dot]com
मुख्य, वन संरक्षण, वन विभाग ठाणे ०२२-२५३२९६४२ ccfthane[at]gmail[dot]
१० कोषागार अधिकारी पालघर ०२५२५-२५१४४६/२५५५९९ to.palghar[at]zillamahakosh[dot]gov[dot]in
११ कार्यकारी अभियंता विशेष प्रकल्प ठाणे ०२२-२५३८५६२४
१२ जिल्हा माहिती अधिकारी पालघर 9892352980 ०२५२५-२५५३३३
१३ जिल्हा आरोग्य अधिकारी पालघर ०२५२५-२५२२५७
१४ जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा तफ रुग्णालय पालघर ०२५२५-२५६४८८ cspalghar[at]gmail[dot]com
१५ जिल्हा अधिक्षक, राज्य उत्पन्न शुल्क ठाणे ०२२-२५३२००५० excise-suptd-thane[at]mahaonline[dot]in
१६ जिल्हा नियोजन अधिकारी ०२५२५-२९७०७९
१७ प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रक मंडळ ठाणे ०२२-२५८०२२७२ rothane[at]mpcb[dot]gov[dot]in
१८ जिल्हा सांख्यीकी अधिकारी पालघर ०२५२५-२९७०७९ kamble.kanishk29[at]gmail[dot]com
१९ जिल्हा क्रिडा अधिकारी ठाणे ०२२-२५३६८७५५ thanedso[at]rediffmail[dot]com
२० उप वन संरक्षक वन विभाग जव्हार ०२५२०/२२२१६६ dycfjawhar[at]gmail[dot]com
२१ उप वन संरक्षक वन विभाग डहाणू dahanudcf[at]gmail[dot]com
२२ नगररचनाकार शाखा कार्यालय पालघर ०२५२५-२५७३८५ tppalghar[at]rediffmail[dot]com
२३ प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प डहाणू ०२५२८-२२२०६६ podahanu[at]yahoo[dot]com
२४ सहा. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षपाल,पालघर ०२२-२५४१८१२१ ad.thane[at]mahalfa[dot]in
२५ अधिक्षक अभियंता, म.रा. वि.वि.कं. मर्या मंडळ कार्यालय वसई ०२५०/२३९३३७३२३९१०९ sevasai[at]mahadiscom[dot]in
sevasis@yahoo.com
२६ एन.पी.सी.आय.एल-अध्यक्ष, सामाजिक जबाबदारी केंद्र,टि.ए.पी.एस ddaker[at]npcil[dot]co[dot]in
२७ प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रक मंडळ पालघर rothane[at]mpcb[dot]gov[dot]in
२८ व्यवस्थापक जिल्हा औद्योगिक केंद्र पालघर ०२२-२५८२२०१३ didic thane[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
२९ प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, पालघर drda.thane[at]rediffmail[dot]com
३० भुसंपादन अधिकारी, सुर्या प्रकल्प डहाणू dcsplandacquisation[at]gmail[dot]com
३१ पालघर नगरपरिषद, पालघर palgharhagarparishad[at]gmail[dot]com
३२ उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी वसई ९६१९४९२८६३
३३ उपनियंत्रक नागर संरक्षण पालघर ०२५२५-२६४६७८/९९६९५०४८२०
३४ उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी महिला व बाल कल्याण ०२५२५-२५७७५६/९००४०५१७०७
३५ अधिक्षक अभियंत्रा पी.डब्ल्यू.डी.ठाणे thane.se[at]mahapwd[dot]com
३६ अधिक्षक अभियंत्रा-एम.एस.ई.बी वसई sevasais[at]yahoo[dot]co[dot]in
३७ कार्यकारी अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. ०२२-२५३८५६२४ thane.ee[at]mahapwd[dot]com
३८ कार्यकारी अभियंता विशेष प्रकल्प पी.डब्ल्यू.डी. spthane.ee[at]mahapwd[dot]com
३९ कृषीअधिकारी, पालघर sdaoplg.128[at]gmail[dot]com
४० जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ०२५२५-२५४२७७/९९८७३१०३९४
४१ वरिष्ठ भुवैज्ञानिक भूजल सर्व्हेक्षण ०२५२५-२५६६५६
४२ कार्यकारी अभियंत(बांधकाम) जि.प.पालघर ०२५२५-२५०८०० ०९४५०९६३०००
४३ कार्यकारी अभियंता, (पाणीपूरवठा) जि.प.पालघर ०२५२५/२५२०९७ ९२२१२९०३९०
४४ जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था पालघर ९४०५३०६९९९
४५ अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क ०२५२५-२४०४२२/९६२३५२५७७७
४६ सहाय्यक नगर रचना अधिकारी ०२५२५-२५७३८५/९८२०१०९११७
४७ उप अधीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पालघर ०२५२५-२९७२९७
४८ जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ०२५२५-२५७६२२/७७४५०७८०७८
४९ विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ०२५२५-२५०८००
५० महाव्यवस्थापक- जिल्हा उद्योग केंद्र ९४२३४४७११२
५१ जात पडताळणी अधिकारी ०२५२५-२५०६९९/९०२९३१८१५९
५२ कामगर उपायुक्त तारापूर ०२५२५-२७०४२७/९८२१७१८६४०
५३ प्रकल्प संचालक आत्मा ९४२३५७६४८९
५४ जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजगता मार्गदर्शन अधिकारी कार्यालय पालघर ८१०८९५९५११/९९६७४३५७१४
५५ डी.सी.एफ. डहाणू ०२५२८-२२२३३७/८८७९२२२००८
५६ डी.सी.एफ.जव्हार ८००४०३०८२८