बंद

लोकप्रतिनिधी

अ. क्र. नाव मतदार संघ पत्ता दूरध्वनी
श्री. राजेंद्र धेड्या गावित २२-पालघर आलम  बंग्लो नं.४० मिशन कंपाउंड जीवन विकास हायस्कूल जवळ पालघर ०२५२५२३३३
श्री. विनोद भिवा निकोले १२८-डहाणू मु. पो. वाकी ,ता. डहाणू ,जि. पालघर ८५५२०७५२५३
श्री. सुनील चंद्रकांत भुसारा १२९-विक्रमगड मु.हिरवे पिंपलवाडा, पो. बेरिस्त ता. मोखाडा जि पालघर ४०१३०३ ९७६४१४४४४४
श्री. श्रीनिवास चिंतामण वनगा १३०-पालघर मु.कवाडा (वनई पाडा)पो.तलासरी, पालघर ९८६०८६८९६८
श्री. राजेश रघुनाथ पाटील १३१-बोईसर मु. बेलवाडी पो.खानिवडे ता. वसई ४०१३०३ ९८६०६३०२२२/९४२२६८३४२५
श्री. क्षितीज हितेंद्र ठाकूर १३२-नालासोपारा कार्यालय -ठाकूर निवास,विरार (पश्चिम ),ता. वसई ,पालघर ४०१३०३ ०२५०-२५०३५००
श्री.  हितेंद्र विष्णु ठाकूर १३३-वसई कार्यालय -ठाकूर निवास,विरार (पश्चिम ),ता. वसई ,पालघर ४०१३०३ ०२५०-२५०३५००