बंद

मुंबई-वडोदरा राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प

मुंबई-वडोदरा राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प मधिल भूसंपादन निवाडे

 1. धुकटान, ता.जि. पालघर 
 2. किराट, ता.जि. पालघर
 3. लालोंडे, ता.जि. पालघर
 4. नावझे, ता.जि. पालघर
 5. नीहे, ता.जि. पालघर
 6. पारगांव, ता.जि. पालघर
 7. साखरे, ता.जि. पालघर
 8. केलठण ता. वाडा जि. पालघर
 9. केलठण सुधारित ता. वाडा जि. पालघर
 10. निंबवली ता.वाडा जि.पालघर
 11. निंबवली सुधारित ता.वाडा जि.पालघर
 12. गोराड ता.वाडा जि.पालघर
 13. कोशिंबे ता.वसई जि.पालघर
 14. शिरसाड ता.वसई जि.पालघर
 15. कानेर ता.वसई जि.पालघर
 16. डोलीव ता.वसई जि.पालघर
 17. चांदिप ता.वसई जि.पालघर
 18. भाताने ता.वसई जि.पालघर
 19. नवसाई ता.वसई जि.पालघर
 20. खर्डी ता.वसई जि.पालघर
 21. काशीद्कोपर ता.वसई जि.पालघर
 22. भिणार ता.वसई जि.पालघर
 23. लावरे ता. जि.पालघर
 24. सुधारित नावजे ता. जि.पालघर
 25. सुधारित साखरे ता. जि.पालघर