बंद

महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक

जिल्हयातील कार्यालय निहाय महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक

अ.क्र. कार्यालयांचे नांव दूरध्वनी ई-मेल
1 मुख्य,कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद पालघर ०२५२५-२५०८०० ceozp.palghar[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
2 पोलीस अधिक्षक पालघर ०२५२५-२५११०० cropalghar[at]gmail[dot]com
3 जिल्हा अधिक्षक,कृषी विभाग पालघर ०२५२५-२१६०२५ dsopalghar[at]rediffmail[dot]com
4 कोषागार अधिकारी पालघर ०२५२५-२५१४४६/२५५५९९ to.palghar[at]zillamahakosh[dot]gov[dot]in
5 जिल्हा माहिती अधिकारी पालघर ०२५२५-२५५३३३ diopalghar@gmail.com
6 जिल्हा आरोग्य अधिकारी पालघर ०२५२५-२५२२५७ idsppalghar@gmail.com
7 जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा तफ रुग्णालय पालघर ०२५२५-२५६४८८ cspalghar[at]gmail[dot]com
8 जिल्हा नियोजन अधिकारी ०२५२५-२९७०09 dpopalghar@gmail.com
9 जिल्हा सांख्यीकी अधिकारी पालघर ०२५२५-२९७०७९ dso.palghar@hotmail.com
10 उप वन संरक्षक वन विभाग जव्हार ०२५२०/२२२१६६ dycfjawhar[at]gmail[dot]com
11 उप वन संरक्षक वन विभाग डहाणू dahanudcf[at]gmail[dot]com
12 नगररचनाकार शाखा कार्यालय पालघर ०२५२५-२५७३८५ tp_palghar[at]rediffmail[dot]com
13 प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प डहाणू ०२५२८-२२२०६६ podahanu[at]yahoo[dot]com
14 सहा. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षपाल,पालघर ०२५२५-२९७२७४
15 अधिक्षक अभियंता, म.रा. वि.वि.कं. मर्या मंडळ कार्यालय वसई ०२५०/२३९३३७३/२३९१०९६ sevasai[at]mahadiscom[dot]in
sevasis@yahoo.com
16 एन.पी.सी.आय.एल-अध्यक्ष, सामाजिक जबाबदारी केंद्र,टि.ए.पी.एस ddaker[at]npcil[dot]co[dot]in
17 प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रक मंडळ पालघर rothane[at]mpcb[dot]gov[dot]in
18 व्यवस्थापक जिल्हा औद्योगिक केंद्र पालघर ०२२-२५८२२०१३ didic thane[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
19 प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, पालघर ०२५२५-२९७२७० drdapalghar@gmail.com
20 भुसंपादन अधिकारी, सुर्या प्रकल्प डहाणू dcsplandacquisation[at]gmail[dot]com
21 पालघर नगरपरिषद, पालघर palgharhagarparishad[at]gmail[dot]com
22 उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी वसई ९६१९४९२८६३
23 उपनियंत्रक नागर संरक्षण पालघर ०२५२५-२६४६७८/९९६९५०४८२०
24 उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी महिला व बाल कल्याण ०२५२५-२५७७५६/९००४०५१७०७
25 अधिक्षक अभियंत्रा पी.डब्ल्यू.डी.ठाणे thane.se[at]mahapwd[dot]com
26 अधिक्षक अभियंत्रा-एम.एस.ई.बी वसई sevasais[at]yahoo[dot]co[dot]in
27 कार्यकारी अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. ०२२-२५३८५६२४ thane.ee[at]mahapwd[dot]com
28 कार्यकारी अभियंता विशेष प्रकल्प पी.डब्ल्यू.डी. ०२५२५-२५४२७७ spthane.ee[at]mahapwd[dot]com
29 कृषीअधिकारी, पालघर sdaoplg.128[at]gmail[dot]com
30 जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ०२५२५-२५४२७७/९९८७३१०३९४
31 वरिष्ठ भुवैज्ञानिक भूजल सर्व्हेक्षण ०२५२५-२५६६५६ sggsdapalghar@gmail.com
32 कार्यकारी अभियंत(बांधकाम) जि.प.पालघर ०२५२५-२५०८०० ०९४५०९६३०००
33 कार्यकारी अभियंता, (पाणीपूरवठा) जि.प.पालघर ०२५२५/२५२०९७ ९२२१२९०३९०
34 जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था पालघर ८२३७९१९१११ ddr.palghar@gmail.com
35 अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क ०२५२५-२४०४२२ excisesupdtpalghar@gmail.com
36 सहाय्यक नगर रचना अधिकारी ०२५२५-२५७३८५/९८२०१०९११७
37 उप अधीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पालघर ०२५२५-२९७२९७ dyspacbpalghar@gmail.com
38 जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ०२५२५-२५७६२२ dwcdopalghar@gmail.com
39 विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी swdzpalghar@gmail.com
40 महाव्यवस्थापक- जिल्हा उद्योग केंद्र ०२५२५-२५२०६० didcpalghar@gmail.com
41 जात पडताळणी अधिकारी ०२५२५-२५०६९९ wwpalgharcvc@gmail.com
42 कामगर उपायुक्त तारापूर ०२५२५-२७०४२७ acltarapur@yahoo.com
43 प्रकल्प संचालक आत्मा pdatmapalghar@gmail.com
44 जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजगता मार्गदर्शन अधिकारी कार्यालय पालघर ८१०८९५९५११/९९६७४३५७१४ palgharrojgar@gmail.com
45 डी.सी.एफ. डहाणू ०२५२८-२२२३३७ dahanudcf@gmail.com
46 डी.सी.एफ.जव्हार ०२५२०-२२२२५२ dydcfjawhar@gmail.com