बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

प्रशासकीय अधिकारी

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री. गोविंद मारुती बोडकेजिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी पालघरcollector[dot]palghar[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी पालघर यांचे कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री. भाऊसाहेब गंगाधर फटांगरेअप्पर जिल्हाधिकारीphatangare[dot]bh[at]gov[dot]inअप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय जव्हार02520-222488
श्री. सुभाष भागडेनिवासी उप जिल्हाधिकारीrdcpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री. संजीव जाधवरउप जिल्हाधिकारी (सामान्य प्र.)collectorpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्रीम. अपर्णा आरोलकर-सोमाणीनिवडणूक उप जिल्हाधिकारीdydeopalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्रीमती विजया जाधवउपजिल्हाधिकारी (रोहयो)egsdycoll[dot]pal-mh[at]gov[dot]in111, Collector Office, Palghar 4014040252-5297271
श्री.तेजस चव्हाणउपजिल्हाधिकारी पुनर्वसनdcrehabpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री. पोपट ओमासेजिल्हा पुरवठा अधिकारीcollectorpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री. महेश सागरउप जिल्हाधिकारी भूसंपादनcollectorpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री. सचिन भालेरावतहसीलदार महसूलcollectorpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404

उपविभागीय अधिकारी

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री. सुनील माळीउपविभागीय अधिकारी, पालघरpalgharsdo[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री.सत्यम गांधीउपविभागीय अधिकारी, डहाणूsdodahanu[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय, डहाणू02528-222231
श्रीमती. करिश्मा नायरउपविभागीय अधिकारी,जव्हार/मोखाडाsdojawhar[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय जव्हार2520222304
श्री. शेखर घाडगेउपविभागीय अधिकारी,वसईsdovasai[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय, वसई0250-2320880
श्री. भवनजी आगे पाटीलउपविभागीय अधिकारी, वाडाsdowada[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय,वाडा02526-271422

तहसील

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री. अविनाश कोष्टीतहसीलदार, वसईtahvasai[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, वसई0250-2322007
श्री. रमेश शेंडगेतहसीलदार, पालघरtahpalghar[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, पालघर02525-254930
श्री.अमोल पाठकतहसीलदार,तलासरीTahtalasari[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, तलासरी
श्रीमती. लता धोत्रेतहसीलदार,जव्हारTahjawhar[at]gmail[dot]comतहसीलदार कार्यालय जव्हार2520222427
श्री. भाऊसाहेब अंधारेतहसीलदार ,वाडाtahwada[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, वाडा02526-271421
श्रीमती.चारुशीला पवारतहसीलदार, विक्रमगडtahvikramgad[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, विक्रमगड02520-240925
श्री.मयूर खेंगळेतहसीलदार, मोखाडाtahmokhada[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, मोखाडा02529-256826
श्री. अभिजीत देशमुखतहसीलदार, डहाणूtahdahanu[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, डहाणू02528-221182

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

प्रशासकीय अधिकारी

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री. गोविंद मारुती बोडकेजिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी पालघरcollector[dot]palghar[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी पालघर यांचे कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री. भाऊसाहेब गंगाधर फटांगरेअप्पर जिल्हाधिकारीphatangare[dot]bh[at]gov[dot]inअप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय जव्हार02520-222488
श्री. सुभाष भागडेनिवासी उप जिल्हाधिकारीrdcpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री. संजीव जाधवरउप जिल्हाधिकारी (सामान्य प्र.)collectorpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्रीम. अपर्णा आरोलकर-सोमाणीनिवडणूक उप जिल्हाधिकारीdydeopalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्रीमती विजया जाधवउपजिल्हाधिकारी (रोहयो)egsdycoll[dot]pal-mh[at]gov[dot]in111, Collector Office, Palghar 4014040252-5297271
श्री.तेजस चव्हाणउपजिल्हाधिकारी पुनर्वसनdcrehabpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री. पोपट ओमासेजिल्हा पुरवठा अधिकारीcollectorpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री. महेश सागरउप जिल्हाधिकारी भूसंपादनcollectorpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री. सचिन भालेरावतहसीलदार महसूलcollectorpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404

उपविभागीय अधिकारी

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री. सुनील माळीउपविभागीय अधिकारी, पालघरpalgharsdo[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री.सत्यम गांधीउपविभागीय अधिकारी, डहाणूsdodahanu[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय, डहाणू02528-222231
श्रीमती. करिश्मा नायरउपविभागीय अधिकारी,जव्हार/मोखाडाsdojawhar[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय जव्हार2520222304
श्री. शेखर घाडगेउपविभागीय अधिकारी,वसईsdovasai[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय, वसई0250-2320880
श्री. भवनजी आगे पाटीलउपविभागीय अधिकारी, वाडाsdowada[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय,वाडा02526-271422

तहसील

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री. अविनाश कोष्टीतहसीलदार, वसईtahvasai[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, वसई0250-2322007
श्री. रमेश शेंडगेतहसीलदार, पालघरtahpalghar[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, पालघर02525-254930
श्री.अमोल पाठकतहसीलदार,तलासरीTahtalasari[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, तलासरी
श्रीमती. लता धोत्रेतहसीलदार,जव्हारTahjawhar[at]gmail[dot]comतहसीलदार कार्यालय जव्हार2520222427
श्री. भाऊसाहेब अंधारेतहसीलदार ,वाडाtahwada[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, वाडा02526-271421
श्रीमती.चारुशीला पवारतहसीलदार, विक्रमगडtahvikramgad[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, विक्रमगड02520-240925
श्री.मयूर खेंगळेतहसीलदार, मोखाडाtahmokhada[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, मोखाडा02529-256826
श्री. अभिजीत देशमुखतहसीलदार, डहाणूtahdahanu[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, डहाणू02528-221182

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

प्रशासकीय अधिकारी

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री. गोविंद मारुती बोडकेजिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी पालघरcollector[dot]palghar[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी पालघर यांचे कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री. भाऊसाहेब गंगाधर फटांगरेअप्पर जिल्हाधिकारीphatangare[dot]bh[at]gov[dot]inअप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय जव्हार02520-222488
श्री. सुभाष भागडेनिवासी उप जिल्हाधिकारीrdcpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री. संजीव जाधवरउप जिल्हाधिकारी (सामान्य प्र.)collectorpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्रीम. अपर्णा आरोलकर-सोमाणीनिवडणूक उप जिल्हाधिकारीdydeopalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्रीमती विजया जाधवउपजिल्हाधिकारी (रोहयो)egsdycoll[dot]pal-mh[at]gov[dot]in111, Collector Office, Palghar 4014040252-5297271
श्री.तेजस चव्हाणउपजिल्हाधिकारी पुनर्वसनdcrehabpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री. पोपट ओमासेजिल्हा पुरवठा अधिकारीcollectorpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री. महेश सागरउप जिल्हाधिकारी भूसंपादनcollectorpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री. सचिन भालेरावतहसीलदार महसूलcollectorpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404

उपविभागीय अधिकारी

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री. सुनील माळीउपविभागीय अधिकारी, पालघरpalgharsdo[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर 401404
श्री.सत्यम गांधीउपविभागीय अधिकारी, डहाणूsdodahanu[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय, डहाणू02528-222231
श्रीमती. करिश्मा नायरउपविभागीय अधिकारी,जव्हार/मोखाडाsdojawhar[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय जव्हार2520222304
श्री. शेखर घाडगेउपविभागीय अधिकारी,वसईsdovasai[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय, वसई0250-2320880
श्री. भवनजी आगे पाटीलउपविभागीय अधिकारी, वाडाsdowada[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय,वाडा02526-271422

तहसील

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री. अविनाश कोष्टीतहसीलदार, वसईtahvasai[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, वसई0250-2322007
श्री. रमेश शेंडगेतहसीलदार, पालघरtahpalghar[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, पालघर02525-254930
श्री.अमोल पाठकतहसीलदार,तलासरीTahtalasari[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, तलासरी
श्रीमती. लता धोत्रेतहसीलदार,जव्हारTahjawhar[at]gmail[dot]comतहसीलदार कार्यालय जव्हार2520222427
श्री. भाऊसाहेब अंधारेतहसीलदार ,वाडाtahwada[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, वाडा02526-271421
श्रीमती.चारुशीला पवारतहसीलदार, विक्रमगडtahvikramgad[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, विक्रमगड02520-240925
श्री.मयूर खेंगळेतहसीलदार, मोखाडाtahmokhada[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, मोखाडा02529-256826
श्री. अभिजीत देशमुखतहसीलदार, डहाणूtahdahanu[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, डहाणू02528-221182