बंद

एसटीडी आणि पिन कोड

अनु.क्र. तालुका एसटीडी कोड पिन कोड
पालघर ०२५२५ ४०१४०४
वसई ०२५० ४०१३०३
डहाणू ०२५२८ ४०१६०२
तलासरी ०२५२१ ४०१६०६
जव्हार ०२५२० ४०१६०३
मोखाडा ०२५२९ ४०१६०४
विक्रमगड ०२५२० ४०१६०५
वाडा ०२५२६ ४२१३०३