बंद

उप विभाग

प्रशासकीय सुविधेसाठी जिल्हयाची ५ उप विभाग आहेत. उप विभागीय अधिकारी एसडीओ / एसडीएम चे एक उपविभागीय प्रमुख आहेत. आयएएस किंवा कॅपिटरच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांचे पदांवर. ते त्यांच्या विभागात कार्यरत असलेले उप विभागीय न्यायदंडाधिकारी आहेत. उपविभागीय कार्यालये विभागांची संख्या बाबत जिल्हाधिकारी यांची प्रतिकृती असून ते प्रशासकीय व्यवस्थेत मध्यस्थ म्हणून काम करतात. प्रत्येक विभागात काही तालुक्यांचा समावेश असतो ज्यांचा कार्यप्रदर्शन संबंधित विभागीय कार्यालयांकडून सतत केला जातो. पालघर जिल्ह्यातील पाच महसूल विभाग आहेत.

  1. पालघर
  2. वसई
  3. जव्हार
  4. डहाणू
  5. वाडा