बंद

आपत्ती व्यवस्थापन

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियंत्रण कक्ष ०११-२६७०१७२८

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, 
भारत सरकार

नियंत्रण कक्ष :०२२-२२०२७९९०

महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन मंत्रालय मुंबई 

नियंत्रण कक्ष : ०२५२५-२९७४७४/ टोल फ्रि १०७७

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन पालघर

जिल्हा आपत्ती व्यपस्थापन आराखडा

 

शीर्षक तारीख डाउनलोड/लिंक
जिल्हा आपत्ती व्यपस्थापन आराखडा 2023-24  19/07/2023 जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा 2023-24
जिल्हा आपत्ती व्यपस्थापन आराखडा २०२०-२१  ०८/१२/२०२० जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा २०२०-२१
पूर व्यवस्थापन प्रमाणित कार्यपद्धती ०८/०८/२०१९ डाउनलोड(3 MB)
भूकंप माहिती पुस्तिका
०८/१२/२०२० भूकंप माहिती पुस्तिका
आपत्तीत काय करावे व काय करू नये  माहिती पुस्तिका ०८/१२/२०२० आपत्तीत काय करावे व काय करू नये  माहिती पुस्तिका