Close

Mr. Santosh Shinde

Tahsil Office, Jawhar

Email : Tahjawhar[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar,Jawhar
Phone : 02520-271427