बंद

श्री. प्राजीत नायर

उपविभागीय कार्यालय , जव्हार

ईमेल : sdojawhar[at]gmail[dot]com
पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, जव्हार/मोखाडा
दूरध्वनी : 02520-222304