बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
भूसंपादन कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अंतर्गत प्राथमिक अधिसूचना

प्रकाशित : 23/09/2021

भूसंपादन कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अंतर्गत प्राथमिक अधिसूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भूसंपादन कायदा 2013 च्या कलम 19 अंतर्गत अंतिम अधिसूचना

प्रकाशित : 15/09/2021

भूसंपादन कायदा 2013 च्या कलम 19 अंतर्गत अंतिम अधिसूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भूसंपादन कायदा 2013 च्या 11(1) कलमांतर्गत अंतिम अधिसूचना

प्रकाशित : 15/09/2021

भूसंपादन कायदा 2013 च्या 11(1) कलमांतर्गत अंतिम अधिसूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (एन सी आर एम पी ) अंतर्गत भुमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणी

प्रकाशित : 13/04/2018

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (एन सी आर एम पी ) अंतर्गत भुमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणीकरिता सार्वजनिक सल्ला सभा…

तपशील पहा