काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (एन सी आर एम पी ) अंतर्गत भुमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणी

प्रकाशित : 13/04/2018

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (एन सी आर एम पी ) अंतर्गत भुमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणीकरिता सार्वजनिक सल्ला सभा…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तरीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

प्रकाशित : 10/10/2019

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तरीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
निवडणूक निर्णय अधिकारी १३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघाचा पत्ता

प्रकाशित : 27/09/2019

१३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघ, वृंदावन गार्डन, बहुउद्देशीय इमारत, वसई विरार शहर महानगरपालिका ,फन फिस्ता थेटरच्या बाजूला नालासोपारा(प.) ता ….

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
मतदान नोंदणी अधिकारी १३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघाचा पत्ता

प्रकाशित : 27/09/2019

१३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघ प्रभाग समिती ‘अ ‘,बोळींज कार्यालय विरार (प.) ता. वसई.  

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
पालघर जिल्हा प्रारूप अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षासूची गट क व गट ड

प्रकाशित : 16/09/2019

पालघर जिल्हा प्रारूप अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षासूची गट क व गट ड

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जनहित याचिका क्र. १७३/२०१० बाबत नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीसाठी सार्वजनिक सन, उत्सव व समारंभ प्रसंगी उभारण्यात येणाऱ्या तपासणीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या पथकांची माहिती.

प्रकाशित : 04/09/2019

जनहित याचिका क्र. १७३/२०१० बाबत नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीसाठी सार्वजनिक सन, उत्सव व समारंभ प्रसंगी उभारण्यात येणाऱ्या तपासणीसाठी गठीत करण्यात…

तपशील पहा