बंद

जिल्हाधिकारी पालघर आस्थापनेवरील गट क(लिपिक-टंकलेखक) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी प्राप्त झालेल्या उमेदवारी अर्जाचे छाननीनंतर अपात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हाधिकारी पालघर आस्थापनेवरील गट क(लिपिक-टंकलेखक) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी प्राप्त झालेल्या उमेदवारी अर्जाचे छाननीनंतर अपात्र उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी पालघर आस्थापनेवरील गट क(लिपिक-टंकलेखक) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी प्राप्त झालेल्या उमेदवारी अर्जाचे छाननीनंतर अपात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हाधिकारी पालघर आस्थापनेवरील गट क(लिपिक-टंकलेखक) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी प्राप्त झालेल्या उमेदवारी अर्जाचे छाननीनंतर अपात्र उमेदवारांची यादी

10/01/2020 13/01/2020 पहा (280 KB)