बंद

जिल्हाधिकारी पालघर आस्थापनेवरील गट क(लिपिक-टंकलेखक) व जिल्हाधिकारी पालघर यांच्या अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील गट-क(तलाठी) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहिरात

जिल्हाधिकारी पालघर आस्थापनेवरील गट क(लिपिक-टंकलेखक) व जिल्हाधिकारी पालघर यांच्या अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील गट-क(तलाठी) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी पालघर आस्थापनेवरील गट क(लिपिक-टंकलेखक) व जिल्हाधिकारी पालघर यांच्या अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील गट-क(तलाठी) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहिरात

जिल्हाधिकारी पालघर आस्थापनेवरील गट क(लिपिक-टंकलेखक) व जिल्हाधिकारी पालघर यांच्या अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील गट-क(तलाठी) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहिरात

01/01/2020 06/01/2020 पहा (7 MB)