बंद

आपत्ती व्यवस्थापन

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियंत्रण कक्ष ०११-२६७०१७२८

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, 
भारत सरकार

नियंत्रण कक्ष :०२२-२२०२७९९०

महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन मंत्रालय मुंबई 

नियंत्रण कक्ष : ०२५२५-२९७४७४/ टोल फ्रि १०७७

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन पालघर

जिल्हा आपत्ती व्यपस्थापन आराखडा

 

शीर्षक तारीख डाउनलोड/लिंक
जिल्हा आपत्ती व्यपस्थापन आराखडा २०१९  १/०६/२०१९ डाउनलोड(९ MB)
पूर व्यवस्थापन प्रमाणित कार्यपद्धती ०८/०८/२०१९ डाउनलोड(3 MB)