Close

Mr. Sunil Shinde

Tahasil Office, Palghar

Email : tahpalghar[at]gmail[dot]com
Designation : Tahasildar, Palghar
Phone : 02525-254930