जिल्हयातील महसुल कार्यालय निहाय महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक


अ.क्र. कार्यालयांचे नांव अधिकाऱ्यांचे नाव भ्रमणध्वनी दूरध्वनी निवास ई-मेल
मुख्य,कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद पालघर श्रीम. निधी चौधरी (भा. प्र. से.) - ०२५२५-२५०८०० ceozp.palghar@maharashtra.gov.in
पोलीस अधिक्षक पालघर श्रीम. शारदा राऊत ९८२१४११७११ ०२५२५-२५११०० cropalghar@gmail.com
जिल्हा अधिक्षक,कृषी विभाग पालघर श्री. पवार ९८८७७२१९६१ ०२५२५-२४१९२७ dsopalghar@rediffmail.com
जिल्हा अधिक्षक, भुमिअभिलेक ठाणे श्री. वानखेडे ९७६७५५४४६९ ०२२-२५३४८०६४ dslr.thane@gmail.com
कार्यकारी अभियंता,सा. बा. ठाणे श्री. वसईकर ८८७९२२२००८ ०२२-२५३६९२९३ thane.ee@mahapwd.com
कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग जि.प.ठाणे श्री. पवार ५४५०९६३००० ०२२-२५३३२१११ workswestzpthane@gmail.com
कार्यकारी अभियंता, पाट बंधारे विभाग ठाणे श्री. गंच्चे ८६९३८६५३४५ ०२२-२५३४९७४३
कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग ठाणे श्री. बाविस्कर ९२२१२९०३९० ०२२-२५३२०२०६ mipethane@rediffmail.com
मुख्य, वन संरक्षण, वन विभाग ठाणे श्री.के.पी. सिंग (I.F.S) ९९६०३३२३३५ ०२२-२५३२९६४२ ccfthane@gmail.com
१० कोषागार अधिकारी पालघर श्री. कोलपे ७५८८५८६१०५ ०२५२५-२५१४४६/२५५५९९ to.palghar@zillamahakosh.gov.in
११ कार्यकारी अभियंता विशेष प्रकल्प ठाणे श्री. वसईकर ८८७९२२२००८ ०२२-२५३८५६२४ spthane.ee@mahapwd.com
१२ जिल्हा माहिती अधिकारी पालघर श्रीम. मनिषा पिंगळे ९४२३२२८८६२ ९४२३२२८८६२
१३ जिल्हा आरोग्य अधिकारी पालघर डॉ गायकवाड ९८५००२१३१४
१४ जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा तफ रुग्णालय पालघर श्री. वाघमारे (CS) ९४२२३०५२९३ ०२५२५-२५६६३५ cspalghar@gmail.com
१५ श्री. केळकर(ACS) ८८०६८४१३३२
१६ जिल्हा अधिक्षक, राज्य उत्पन्न शुल्क ठाणे श्री. एन पाटील ९६८९९१६१५७ ०२२-२५३२००५० excise-suptd-thane@mahaonline.gov.in
१७ संचालक, नगरचनाकर ठाणे श्री. रणदिवे ९५९४१६६७५८
१८ प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रक मंडळ ठाणे डॉ. राजपूत ९८२२८७००२३ ०२२-२५८०२२७२ rothane@mpcb.gov.in
१९ जिल्हा सांख्यीकी अधिकारी पालघर श्री. कांबळे ९८६७११२८४२ kamble.kanishk29@gmail.com
२० जिल्हा क्रिडा अधिकारी ठाणे श्रीम. अमृतवाड ९७०२७८४४५२ ०२२-२५३६८७५५ thanedso@rediffmail.com
२१ उप वन संरक्षक वन विभाग जव्हार श्री. वाळवी ९४०३७८७१११ ०२५२०/२२२१६६ dycfjawhar@gmail.com
२२ उप वन संरक्षक वन विभाग डहाणू श्री. मल्लिकार्जून (I.F.S) ८८८८६४९००४ dahanudcf@gmail.com
२३ नगररचनाकार शाखा कार्यालय पालघर श्री. थोरात ९८२०१०९११७ ०२५२५-२५७३८५ tppalghar@rediffmail.com
२४ प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प डहाणू श्री. नेरकर ९८१९२४८४२७ ०२५२८-२२२०६६ podahanu@yahoo.com
२५ सहा. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षपाल,पालघर श्रीम. सुषमा पाटील ८१०८१३६१११ ०२२-२५४१८१२१ ad.thane@mahalfa.in
२६ अधिक्षक अभियंता, म.रा. वि.वि.कं. मर्या मंडळ कार्यालय वसई ०२५०/२३९३३७३२३९१०९ sevasai@mahadiscom.in
sevasis@yahoo.com
२७ NPCIL-अध्यक्ष, सामाजिक जबाबदारी केंद्र,टि.ए.पी.एस ९४२३०८१५८७ ddaker@npcil.com.in
२८ प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रक मंडळ पालघर rothane@mpcb.gov.in
२९ व्यवस्थापक जिल्हा औद्योगिक केंद्र पालघर ०२२-२५८२२०१३ didic thane@maharashtra.gov.in
३० प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, पालघर drda.thane@rediffmail.com
३१ भुसंपादन अधिकारी, सुर्या प्रकल्प डहाणू श्री. करगुटकर ७५०६४०३१३० dcsplandacquisation@gmail.com
३२ पालघर नगरपरिषद, पालघर श्री. वैभव आवारे ९७६५१३५२०७ palgharhagarparishad@gmail.com
३३ पालघर नगरपरिषद,जव्हार ९९७०६०५०२८
३४ पालघर नगरपरिषद,डहाणू ९१३०२४०२०२
३५ अधिक्षक अभियंता, म.रा.वि.वि.कं.लि, पालघर श्री. सोनावणे ७८७५७६०९९९
३६ अधिक्षक अभियंत्रा pwd ठाणे thane.se@mahapwd.com
३७ अधिक्षक अभियंत्रा-MSEB वसई sevasais@yahoo.com.in
३८ कार्यकारी अभियंता pwd thane.ee@mahapwd.com
३९ कार्यकारी अभियंता विशेष प्रकल्प pwd spthane.ee@mahapwd.com
४० कृषीअधिकारी, पालघर श्री. सावंत ९७६९८२१३३३ sdaoplg.128@rediffmail.com
४१ कार्यकारी अभियंता pwd thane ९८२२७९१४६७
४२ कार्यकारी अभियंता pwd jawhar ९४२०२२२७८६
४३ कार्यकारी अभियंत(बांधकाम) जि.प.पालघर ०२५२५-२५०८०० ०९४५०९६३०००
४४ कार्यकारी अभियंता, (पाणीपूरवठा) जि.प.पालघर ०२५२५/२५२०९७ ९२२१२९०३९०
४५ कार्यकारी अभियंता,म.औ.वि. महामंडळ बोईसर श्री. ननावरे,dy.engg ९९८७५४१४४५