वर्तमान अद्यतने यादीमुंबई - अहमदाबाद हायस्पीड प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकारी पालघर येथील सेतू सुविधा केंद्रामार्फत कंत्राटी तत्वावर निवड केलेल्या प्रकल्प अधिकारी , सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी,संशोधन अधिकारी आणि समन्वयक पदाची निवड यादी .

  मुंबई - अहमदाबाद हायस्पीड प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकारी पालघर येथील सेतू सुविधा केंद्रामार्फत कंत्राटी तत्वावर निवड केलेल्या प्रकल्प अधिकारी , सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी,संशोधन अधिकारी आणि समन्वयक पदाची निवड यादी .

दिनांक :21/02/2018


मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकारी पालघर येथील सेतू सुविधा केंद्रामार्फत कंत्राटी तत्वावर भरती करणे कमी मुलाखतीस पात्र असलेल्या उमेदवारानी मुलाखतीस उपस्थित राहणे बाबत

  मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकारी पालघर येथील सेतू सुविधा केंद्रामार्फत कंत्राटी तत्वावर भरती करणे कमी मुलाखतीस पात्र असलेल्या उमेदवारानी मुलाखतीस उपस्थित राहणे बाबत

दिनांक :02/02/2018


मुंबई - अहमदाबाद हायस्पीड प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकारी पालघर येथील सेतू सुविधा केंद्रामार्फत कंत्राटी तत्वावर निवड केलेल्या डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी.

  मुंबई - अहमदाबाद हायस्पीड प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकारी पालघर येथील सेतू सुविधा केंद्रामार्फत कंत्राटी तत्वावर निवड केलेल्या डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी.

दिनांक :31/01/2018


दिनांक १६/०१/२०१८ रोजी पार पडलेल्या थेट मुलाखतीचा कंत्राटी जिल्हा माहिती समन्वयक पदाचा निकाल.

  दिनांक १६/०१/२०१८ रोजी पार पडलेल्या थेट मुलाखतीचा कंत्राटी जिल्हा माहिती समन्वयक पदाचा निकाल.

दिनांक :29/01/2018


जिल्हाधिकारी पालघर येथील सेतू सुविधा केंद्रामार्फत कंत्राटी तत्वावर पदांची भरती .

  जिल्हाधिकारी पालघर येथील सेतू सुविधा केंद्रामार्फत कंत्राटी तत्वावर पदांची भरती .

दिनांक :25/01/2018


कंत्राटी पद्धतीने विधी अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत..

  CLICK HERE..

दिनांक :22/12/2017


पालघर जिल्ह्यातील नवीन नियोजित महसुली मंडळाचे मुख्यालय नावासह प्रारूप अधिसूचनेचा मसुदा-डाऊनलोड करणेसाठी येथे क्लीक करा

  पालघर जिल्ह्यातील नवीन नियोजित महसुली मंडळाचे मुख्यालय नावासह प्रारूप अधिसूचनेचा मसुदा

दिनांक :16/12/2017


पर्यटन विकास कामासाठी सल्लागार नियुक्तीबाबत

  पर्यटन विकास कामासाठी सल्लागार नियुक्तीबाबत

दिनांक :04/12/2017


नगरपंचायत वाडा सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 2017

  नगरपंचायत वाडा सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 2017

दिनांक :13/11/2017


नगरपरिषद जव्हार सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 2017

  नगरपरिषद जव्हार सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 2017

दिनांक :13/11/2017


नगरपरिषद डहाणू सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 2017

   नगरपरिषद डहाणू सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 2017

दिनांक :13/11/2017


राजपत्र -तलाठी सज्जा व महसूल मंडळाची निर्मिती

  राजपत्र -तलाठी सज्जा व महसूल मंडळाची निर्मिती

दिनांक :03/11/2017


पालघर जिल्हा कोतवाल भरती जाहिरात - २०१७

  पालघर जिल्हा कोतवाल भरती जाहिरात - २०१७

दिनांक :02/11/2017


डहाणू, जव्हार या मुदत संपणाऱ्या व नवनिर्मित वाडा नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या अनुषंगाने प्रारूप मतदार यादी बाबतची सूचना मतदारांचे माहितीसाठी व हरकती व सूचना मागविणेकरीता

  

दिनांक :13/10/2017


अव्वल कारकून अंतिम जेष्ठता यादी

  पालघर जिल्हा आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्याची दिनांक ०१.०१.२०१७ अखेरची जेष्ठता दर्शवणारी अंतिम जेष्ठता यादी

दिनांक :06/10/2017


मंडळ अधिकारी अंतिम जेष्ठता यादी

  

दिनांक :06/10/2017


वाहनचालक संवर्गातील कर्मचाऱ्याची अंतिम जेष्ठता यादी

  

दिनांक :13/09/2017


तलाठी सजा पुनर्रचना

  

दिनांक :05/09/2017


जिल्हा कोतवाल कर्मचाऱ्याची जेष्ठता यादी

  

दिनांक :30/08/2017


शासन निर्णय पर्यावरण विभाग

  

दिनांक :30/08/2017


जव्हार नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्याप अनुषंगाने न.प. ची अंतिम मान्यताप्राप्त् प्रभागरचना व सदस्यक पदांच्या् आरक्षणाची अधिसूचना महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायत व औद्योगिक अधिनियमाच्या कलम 10 नुसार मतदारांचे माहितीसाठी

  

दिनांक :16/08/2017


डहाणू नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्याच अनुषंगाने न.प. ची अंतिम मान्यताप्राप्त् प्रभागरचना व सदस्यक पदांच्याा आरक्षणाची अधिसूचना महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायत व औद्योगिक अधिनियमाच्या कलम 10 नुसार मतदारांचे माहितीसाठी

  

दिनांक :16/08/2017


वैदयकिय अधिकारी ,गट अ पदाची निवड, जाहिरात

  

दिनांक :08/08/2017


डहाणू नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या अनुषंगाने न.प.च्या प्रभागाचे प्रारुप, प्रभागदर्शक नकाशे व सदस्यव पदांच्या आरक्षणाची अधिसूचना महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायत व औद्योगिक अधिनियमाच्या कलम 10 नुसार मतदारांचे माहितीसाठी व हरकती व सुचना मागविणेकरिता

  

दिनांक :22/07/2017


इ- निविदा सेतू

  

दिनांक :14/07/2017


जव्हार नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूकीकरीता आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना नोटीस

  

दिनांक :12/07/2017


दि. ०१/०१/२०१७, रोजी कार्यरत असलेल्या अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप (तात्पुरती) जेष्ठता यादी

  

दिनांक :12/07/2017


शुद्धिपत्रक

  

दिनांक :03/07/2017


वैद्यकीय अधिकारी, गट अ च्या पदाची जाहिरात

  

दिनांक :27/06/2017


स्वातंत्र सैनिक यादी

  

दिनांक :22/06/2017


सुधारणा सूचना वाडा नगरपंचायत निवडणुक

  

दिनांक :23/05/2017


वाडा नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीकरीता आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना नोटीस

  

दिनांक :20/05/2017


प्रारुप प्रस्तावित जमिन वापर नकाशा,प्रादेशिक योजना,ठाणे-पालघर-रायगड

  

दिनांक :29/04/2017


प्रारुप प्रस्तावित जमिन वापर नकाशा,प्रादेशिक योजना,ठाणे-पालघर-रायगड

  

दिनांक :29/04/2017


प्रादेशिक योजनेचा अहवाल प्रादेशिक योजना,ठाणे-पालघर-रायगड

  

दिनांक :29/04/2017


प्रादेशिक योजनेची विकास नियंत्रण नियमावली

  

दिनांक :29/04/2017


जव्हार नगरपरिषद पोट निवडणूक कार्यक्रम 2017

  

दिनांक :29/04/2017


प्रादेशिक योजना

  

दिनांक :26/04/2017


लिपीक ज्येष्ठता प्रारुप यादी दि. 01 01 2017

  

दिनांक :02/03/2017


मंडप तपासणी आदेश दि. ०९/०१/२०१७

  

दिनांक :21/01/2017


वैद्यकीय अधिकारी, गट अ च्या पदाची जाहिरात

  

दिनांक :17/01/2017


लिपिक-टंकलेखक जेष्ठता यादी(01/01/2016)

  लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम तात्पुरती जेष्ठता यादी 01/01/2016)

दिनांक :14/12/2016


शुद्धीपत्रक-पुरवठा शाखा निविदा

  

दिनांक :09/12/2016


Noise Pollution Complaints

  Noise Pollution Complaints: Vasai Virar City Municipal Corporation: Toll Free no-1800 233 4353 e-mail ID- vasaivirarcorporation@gmail.com Superintendent of Police, Palghar: Phone No.- 9730811119,9730711119 Samadhan Helpline- 904901119, 02525-297061

दिनांक :03/12/2016


पालघर जिल्हयातील नवनिर्मित नगरपंचायत मोखाडा च्या नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2016 मध्ये दिनांक 27 नोव्हेंबर 2016 रोजी झालेल्या मतदानात निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी.

  पालघर जिल्हयातील नवनिर्मित नगरपंचायत मोखाडा च्या नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2016 मध्ये दिनांक 27 नोव्हेंबर 2016 रोजी झालेल्या मतदानात निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी.

दिनांक :03/12/2016


पालघर जिल्हयातील नवनिर्मित नगरपंचायत विक्रमगडच्या नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2016 मध्ये दिनांक 27 नोव्हेंबर 2016 रोजी झालेल्या मतदानात निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी.

  पालघर जिल्हयातील नवनिर्मित नगरपंचायत विक्रमगडच्या नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2016 मध्ये दिनांक 27 नोव्हेंबर 2016 रोजी झालेल्या मतदानात निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी.

दिनांक :03/12/2016


पालघर जिल्हयातील नवनिर्मित नगरपंचायत तलासरीच्या नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2016 मध्ये दिनांक 27 नोव्हेंबर 2016 रोजी झालेल्या मतदानात निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी.

  पालघर जिल्हयातील नवनिर्मित नगरपंचायत तलासरीच्या नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2016 मध्ये दिनांक 27 नोव्हेंबर 2016 रोजी झालेल्या मतदानात निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी.

दिनांक :03/12/2016


शुद्धिपत्रक वैद्यकीय अधिकारी गट-अ ची पदे भरण्याची जाहिरात

  

दिनांक :03/12/2016


शिल्लक धानाच्या विक्रीसाठी जाहीर इ-लिलाव

  

दिनांक :02/12/2016


"अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडा” या योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी अर्ज

  "अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडा” या योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी अर्ज

दिनांक :02/12/2016


जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदासाठी भरती २०१६ निकाल

  

दिनांक :29/11/2016


वैद्यकीय अधिकारी गट-अ ची पदे भरण्याची जाहिरात

  

दिनांक :28/11/2016


जिल्हा स्थानिक स्तर समिती निर्मिती.

  

दिनांक :23/11/2016


जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदासाठी भरती २०१६

  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदासाठी भरती २०१६

दिनांक :10/11/2016


पुरवठा शाखा ई-निविदा

  पुरवठा शाखा ई-निविदा

दिनांक :20/09/2016


अनुसूचित जाति माझी सैनिक निवड सूची

  

दिनांक :08/09/2016


NPR ई- टेंडर

  

दिनांक :25/08/2016महत्वाच्या सूचना Download

download


महत्वाच्या सूचना Download

Advertisement


महत्वाच्या सूचना Download

new download


महत्वाच्या सूचना Download

new download


महत्वाच्या सूचना Download

New download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download


महत्वाच्या सूचना Download

download


महत्वाच्या सूचना Download

Downlaod


महत्वाच्या सूचना Download

Downlaod


महत्वाच्या सूचना Download

Downlaod


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download

Download2


महत्वाच्या सूचना Download

Download

Download2


महत्वाच्या सूचना Download

download


महत्वाच्या सूचना Download

download

download2


महत्वाच्या सूचना Download

download

download2


महत्वाच्या सूचना Download

Download Advertisment


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download Advertisment

Download Form


महत्वाच्या सूचना Download

download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

download


महत्वाच्या सूचना Download

download


महत्वाच्या सूचना Download

download


महत्वाच्या सूचना Download

download


महत्वाच्या सूचना Download

download


महत्वाच्या सूचना Download

download


महत्वाच्या सूचना Download

download

download2


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

download


महत्वाच्या सूचना Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

download


महत्वाच्या सूचना Download

File 1

File 2


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Result


महत्वाच्या सूचना Download

Advertisement

Aarj


महत्वाच्या सूचना Download

download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Download


महत्वाच्या सूचना Download

Tender copy download

Tender Form Download